Kontakt

87-100 Toruń ul. Batorego 43/49
tel. 56 623 13 38

sekretariat@zsis.edu.pl

Kalendarium

Poniedziałek, 2020-07-06

Imieniny: Dominiki, Jaropełka

Prymus Pomorza i Kujaw

Prymus Pomorza i Kujaw

Trwa  nabór stypendystów do projektu PRYMUS POMORZA I KUJAW na rok szkolny 2019/2020.

Stypendium wynosi od 200 do 500zł miesiecznie.

Termin przyjmowania wniosków: do 30 września 2019 r.

 Kandydat do stypendium na rok szkolny 2019/2020 musi spełnić łącznie poniższe warunki:

1. O stypendium może się ubiegać uczeń, który spełni łącznie niżej wymienione warunki:
1) w obecnym roku szkolnym uczęszcza do klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej, liceum, technikum lub szkoły
branżowej, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla
dorosłych;
2) w poprzednim roku szkolnym otrzymał promocję do następnej klasy bądź otrzymał świadectwo
ukończenia szkoły;
3) uzyskał jedno z poniższych osiągnięć:
a) określone w załączniku nr 1, w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych,
b) określone w załączniku nr 2, w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych;
4) uzyskał w poprzednim roku szkolnym co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród
przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości,
realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
5) uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
2. Przez przedmioty przyrodnicze rozumie się przedmioty, do których zalicza się: przyrodę, biologię,
chemię, geografię, fizykę.
3. Wniosek o przyznanie stypendium należy wypełnić elektronicznie (w komputerze) na stronie
internetowej projektu prymus.kujawsko-pomorskie.pl i złożyć w wersji papierowej trwale spiętej
(wydrukowanej i uzupełnionej o wymagane podpisy).
4. Wnioski składane osobiście należy dostarczyć do Punktu Informacyjno-Podawczego, ul. Pl. Teatralny 2,
87-100 Toruń.

https://prymus.kujawsko-pomorskie.pl/22,prymus-pomorza-i-kujaw