Kontakt

87-100 Toruń ul. Batorego 43/49
tel. 56 623 13 38

sekretariat@zsis.edu.pl

Kalendarium

Poniedziałek, 2019-06-17

Imieniny: Laury, Leszka

PODSUMOWANIE PROJEKTU POWER

W ostatnim dniu grudnia 2018 roku nasza przygoda z czternastotygodniowym projektem pt. "Europejskie staże toruńskich techników kluczem do innowacyjnej gospodarki naturalnymi zasobami przyrody” o numerze 2017-1-PL01-KA102-036257 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWER współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dobiega końca. Projekt obejmował zagraniczne praktyki zawodowe w Słowenii od 7. do 25. maja 2018r. dla 15 uczniów kierunku Technik Architektury Krajobrazu oraz w Czechach od 14. maja do 8. czerwca 2018r. dla 15  uczniów kierunku Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej oraz 5 uczniów Technik Inżynierii Środowiska i Melioracji. Czas realizacji 1.11.2017 – 31.12.2018.

O spostrzeżeniach i korzyściach z projektu wypowiadają się uczniowie w relacjach poniżej:

http://www.toruntv.pl/movie/show?id=17235&search=Podsumowali%20praktyki&param=0&page=1

https://youtu.be/4ktG1PGF8Aw

 

             

Całkowity koszt dofinansowania projektu to 337517,63zł.

Uczniowie z obecnej klasy 4AA i 4BC składali formularze zgłoszeniowe, wyrażając chęć uczestnictwa w tych praktykach. Przeprowadzono wśród nich rekrutację i na podstawie wyników testów pisemnych i ustnych z j. angielskiego, szeregu testów praktycznych dla poszczególnych kierunków oraz średnich ocen i oceny zachowania z roku szkolnego 2016/2017 zakwalifikowano 15 uczniów z kl. 4AA, 15 uczniów z 4BC kierunku OZE oraz 5 uczniów kierunku IŚIM. Zrealizowane zostały kursy przygotowawcze: j. angielski zawodowy dla wszystkich kierunków, kurs florystyczny, kurs montażu i kurs praktyczny dla inżynierii środowiska. Od 1.02.br rozpoczęły się również zajęcia j. czeskiego. Po odbyciu kursu BHP oraz pierwszej pomocy uczestnicy byli gotowi do mobilności do Słowenii i Czech.

Praktyki odbyły się w obiektach Centrum Biotechniki i Turystyki Grm Novo mesto w Słowenii oraz czeskich przedsiębiorstwach poleconych przez czeską firmę pośredniczącą Agamos s.r.o., w Horni Sucha, Stonawie k.Hawierzowa i Ostrawie.

Oto relacja z firmy Stonawa opublikowana w lokalnych, czeskich mediach:

https://youtu.be/zsFjRVdeJ8A

Głównym celem praktyk zawodowych uczącej się młodzieży była praktyczna nauka kwalifikacji w zawodzie, zgodnie z  obowiązującą podstawą kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu/ technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej/ technik inżynierii środowiska i melioracji, przy jednoczesnym doskonaleniu języka  angielskiego / czeskiego (w mowie potocznej i zawodowego). Projekt był ściśle związany z poszerzeniem wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole, pozwolił na ich sprawdzenie w nowych  warunkach zaproponowanych przez program stażu w Słowenii oraz Czechach, uwzględniający uwarunkowania kulturowe w tych krajach, dlatego wyjazd na praktyki zagraniczne poprzedzony był szeregiem kursów przygotowujących. Celem była nauka poprzez obserwację, dokumentację, zaangażowanie i świadomą aktywność, również poprzez pracę. W projekcie  zastosowano: certyfikaty Europass oraz system ECVET w przenoszeniu osiągnięć.

Oprócz doskonalenia umiejętności praktycznych uczniów, celem jest również poszerzenie zakresu oferty usług do potrzeb europejskiego rynku pracy oraz zwiększenie szans na zatrudnienie młodych ludzi w Polsce oraz innych krajach europejskich. Udział w projekcie pozwolił na wymianę doświadczeń, na naukę samodzielności, na rozwijanie wyobraźni przestrzennej oraz znalezienie nowych kontaktów branżowych, jak i budowanie solidnych podstaw współpracy międzynarodowej do rozszerzania zasięgu oddziaływania projektów mobilności zawodowej.

 

W dniu 23.11.2018 r. odbyła się w naszej szkole konferencja podsumowująca projekt. Konferencja była uroczystym podsumowaniem rocznych działań projektowych poprzez rozpowszechnienie rezultatów udziału w projekcie wśród zaproszonych gości, rodziców oraz uczniów i nauczycieli. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia, Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, przedstawiciele Centrum informacji młodzieży Młodzieżowego Domu Kultury, dyrektorzy toruńskich techników, rodzice uczestników projektu oraz uczniowie z młodszych klas.

Podczas konferencji wystąpienia mieli uczniowie klas IV AA i IV BC, którzy uczestniczyli w projekcie. Przedstawili oni prezentacje na temat zagranicznych praktyk zawodowych, wykonywanych czynności, spędzania wolnego czasu oraz znaczenia udziału w projekcie w ich rozwoju zawodowym  i osobistym. O wpływie uczestnictwa w projekcie na funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, korzyściach jakie niesie ze sobą uczestnictwo w projektach unijnych i uzyskanie stosowanych w nich certyfikatów oraz jak wielką szansę na rozwój niosą dla naszego województwa, miasta i szkoły programy takie jak POWER VET czy Erasmus+ mówił również Dyrektor ZSIŚ, Józef Pyrczak.

Najważniejszym punktem konferencji było wręczenie uczestnikom projektu certyfikatów potwierdzających odbycie zagranicznych praktyk zawodowych.